Privacy Policy

Volkstuin Vereniging Vreeland (VTV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VTV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en
  deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via:

Volkstuin Vereniging Vreeland, info@vtvvreeland-amersfoort.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de vereniging persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van informatie aan haar leden en het versturen van de rekening gebruikt de vereniging uw persoonsgegevens:

 • Wanneer u lid wordt van onze vereniging;
 • Om informatie te verschaffen aan de leden over activiteiten van de vereniging;
 • Om de jaarlijkse factuur te versturen voor de tuinhuur;
 • Voor het versturen van de nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor het beantwoorden van vragen die u stelt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam (tussenvoegsel)
 • Adres (postcode, huisnummer en
  woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de website;
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bezwaartermijn

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat wij uw gegevens als voormalig lid maximaal 1 jaar bewaren om eventuele vragen die na opzegging opkomen te kunnen stellen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We mailen met de adressen in de BCC;
 • We melden data-lekken binnen 72 uur aan de AP.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.